Ипотекийн зээлийн тухай

Зээлдэгчид тавих шалгуур үзүүлэлт
 1. Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх;
 2. Банк, санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өргүй, шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр, төлбөргүй байх;
 3. Өрхийн гишүүний аль нэг нь Засгийн газрын 2009 оны 368 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчдыг орон сууцны зээлд хамруулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 4. Өрхийн1 гишүүний аль нэг нь Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайд (хуучнаар), Сангийн сайд, Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 45/49/А-108 дугаар хамтарсан тушаал, захирамжаар баталсан “Иргэдийг жилийн 6 хувийн хүүтэй орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах харилцааг зохицуулах журам”-ын дагуу авсан орон сууцны ипотекийн зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
 5. Барьцаалбар үйлдсэн байх.
Ипотекийн зээлийн барьцаа болох орон сууц нь дараахь шаардлагыг хангасан байна:
 1. Монгол Улсад байршилтай, зөвхөн нийтийн зориулалттай орон сууц байх;
 2. Нийт талбай нь 80 м2-аас дээшгүй орон сууц байх;
 3. Инженерийн дэд бүтэц бүрэн холбогдсон, эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр ашиглалтад хүлээн авсан шинэ орон сууц байх;
 4. Инженерийн дэд бүтцэд бүрэн холбогдсон, барилгын техникийн хяналт хэрэгжүүлэгч байгууллагын шийдвэрээр ашиглахыг хориглоогүй, ашиглагдаж байгаа хуучин орон сууц байх;
 5. Монголбанкнаас баталсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-д заасны дагуу хөрөнгийн болон амь насны даатгалд хамрагдсан байх;
 6. Банк ипотекийн зээлийн барьцаа болж байгаа орон сууцны чанар, ашиглалтын байдал, барьцаагаар үүргийн гүйцэтгэл хангуулах нөхцөлтэй холбоотой нэмэлт шаардлага тавих эрхтэй байна.
БАНКУУДЫН ОРОН СУУЦНЫ ЗЭЭЛИЙН  ЕРӨНХИЙ НӨХЦӨЛ / 2017 он /
д/д Банкууд  Зээлийн хэмжээ  Зээлийн урьдчилгаа & хүү /жилийн/ Зээлийн хугацаа  Зээлийн шимтгэл  Өргөдлийн хураамж
1 Голомт банк 160 сая хүртэл 20%-29% 20.40%      20 жил Зээлийн дүнгээс  1%       10.000₮
30-49%  19.56%
50% дээш 19.20%
2   Худалдаа Хөгжлийн Банк 150 сая хүртэл 20%- 30% 19.80%  20 жил Зээлийн хүсэлтийг судалсны шимтгэл:Зээлийн дүнгээс 0.5%  (мин. 50,000 ₮; макс.300,000 ₮)
30%-40% 19.20%
40% дээш 18%
3    Хаан банк 150 сая хүртэл 20%-40% 21.60% 20 жил   Зээлийн  дүнгийн 1%   буюу дээд  хэмжээ 1.5 сая  төгрөг    15.000₮
40% дээш 20.40%
4 УБX банк 150 сая хүртэл 30%-дээш 22.80% 20 жил  Зээлийн   дүнгээс 0.5%   10.000₮
5      Төрийн банк 60 сая хүртэл 30% 24% 10 жил Зээлийн дүнгээс 1% буюу 2сая төгрөгөөс хэтрэхгүй.               15.000₮
31% дээш 22.80%
30% 26.40% 10-15 жил
31%-дээш 25.20%
6 Xac bank 200 сая хүртэл 25% 18% 20 year 25%-40%: 1.0%
40%-50%: 0.5%
50%-аас дээш: 0.0%
-